ฟรี

เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ณ ค่ายชัยปิติ สระบุรี

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 เข้าร่วมกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายชัยปิติ จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 3 -5 ก.พ.63