ฟรี

ประวัติโรงเรียน

 
         โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ (สโมสรสากลอุทิศ) เดิมชื่อว่า "โรงเรียนประชาบาลตำบลบางกระสอ" ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2479 โดยนายอำเภอเมืองนนทบุรีเป็นผู้จัดตั้งขึ้น อาศัยศาลากลางเปรียญเป็นที่เรียน ดำรงอยู่ด้วยเงินบำรุงการศึกษาประชาบาล เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นมูล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีนายวิลาศ แตงอินเป็นครูใหญ่ตั้งแต่เริ่มตั้งโรงเรียน ถึง พ.ศ.2482
       ทำการสอนมาเป็นเวลา 3 ปี ท่านพระยาสากลกิจประมวล ได้เห็นความสำคัญของการศึกษา จึงได้ออกทุนร่วมกับประชาชนสมทบกับเงินงบประมาณแผ่นดินที่ทางกระทรวงศึกษาธิการจัดให้ทำการก่อสร้างอาคารเรียนเป็นเอกเทศแบบทรงปั้นหยา 2 ชั้น (แบบ ป.2) โดยทางวัดอนุญาตให้ใช้ที่ของวัดสร้างอาคารเรียน พื้นที่สร้างอาคารจำนวน 4 ไร่ 2 งาน 27 ตารางวา ทำการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2482 ใช้เป็นสถานที่เรียน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2482 โดยหลวงอรรถเกษมภาษา ข้าหลวงประจำจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้เปิดพิธี และใช้ชื่อว่า "โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)" ได้ขยายเนื้อที่เพิ่มขึ้นเป็น 5 ไร่ 2 งาน 52 ตารางวา
      ปัจจุบันทางโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6