ฟรี

ปรัชญา/คติพจน์

ปรัชญา
"ความประพฤตินำหน้า  วิชาการตามหลัง"