ฟรี

อักษรย่อ/สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน

อักษรย่อ
จ.ส.
สีประจำโรงเรียน

สีฟ้า และ สีเหลือง