ฟรี

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์
          โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ) มุ่งพัฒนานักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นคนดี คนเก่ง สู่สังคม ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
        1. พัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากล
        2. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
        3. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย
        4. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยละพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
        5. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งทีดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
       6. ส่งเสริมพัฒนาให้ครูทุกคน สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างครูมืออาชีพ
        7. ส่งเสริมพัฒนาให้ครูทุกคนบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในแผนการจัดการเรียนรู้
เป้าประสงค์ 
         1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
          2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่มาตรฐานสากล
          3. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับและต้องการของสังคม อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
           4. ผู้เรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง ละรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
            5. ผู้เรียนมีความรัก ภาคภูมิใจในความเป็นไทย อนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
             6. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการพัฒนาตนเองและสังคม
             7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ