ฟรี

ข้อมูลนักเรียน

 
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
10
5
15
1
อบ.2
21
9
30
2
อบ.3
15
21
36
2
รวม อบ.
46
35
81
5
ป.1
26
17
43
2
ป.2
19
24
43
2
ป.3
17
25
42
2
ป.4
31
19
50
2
ป.5
21
29
50
2
ป.6
30
28
58
3
รวมประถม
144
142
286
13
 
รวมทั้งหมด
190
177
367
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562