ฟรี

การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ว่าที่ร้อยตรีประเชิญ  รอดบ้านเกาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ) มีการประชุม และได้มีมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในสถานศึกษา เพื่อสุขภาพและอนามัยที่ดีของนักเรียน
8 มี.ค. 63 | รับชม : 69 ครั้ง