ฟรี

การปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนเพื่อสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ว่าที่ประเชิญ   รอดบ้านเกาะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มีการปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียน เพื่อสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งทำให้โรงเรียนมีความสวยงาม เป็นระเบียบ น่าอยู่ 
20 มี.ค. 63 | รับชม : 128 ครั้ง