ฟรี

"ลูกพระยา" อำลาสถาบัน

https://www.youtube.com/watch?v=RfA0hRdNf_0

พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 9 เมษายน 2564 โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ) ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.พัฒนะ พัฒนะทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศษณียบัตร แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา จากนั้นคณะผู้บริหารและคณะครูได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ ให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นสิริมงคล เป็นขวัญกำลังใจ ให้กับนักเรียนและอำลาครูอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอน ตลอดเวลาที่ศึกษาในรั้วโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ เพื่อให้นักเรียนพร้อมที่จะก้าวสู่สถาบันการศึกษาแห่งใหม่อย่างภาคภูมิใจ
28 เม.ย. 64 | รับชม : 120 ครั้ง