ฟรี

พิธีมอบประกาศ?นี?ย?บัตร? แก่นักเรียนที่สำเร็จ?การศึกษา?ประจำปีการศึกษา? 2563?

9 เมษายน 2564
โรงเรียนวัดแจ้ง?ศิริ?สัมพันธ์?(สโมสรสากล?อุทิศ)?
ได้รับเกียรติจากท่าน? ดร.พัฒนะ? พัฒนะทวีดล?
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ? เป็นประธานในพิธีมอบประกาศ?นี?ย?บัตร? แก่นักเรียนที่สำเร็จ?การศึกษา?ประจำปีการศึกษา? 2563? นับเป็นเกียรติประวัติของลูกๆวัดแจ้ง?ศิริ?สัมพันธ์? และนำมาซึ่งความปลื้มปิติ? ยินดีเป็นอย่างยิ่ง ของผู้บริหาร? คณะครูและผู้ปกครองที่ได้รับเกียรติ จากท่านผู้ตรวจราชการ?มาเป็นประธานในพิธีครั้งนี้ อีกทั้งผู้บริหารและคณะครูได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ? "ลูกพระยา? อำลาสถาบัน" ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถม?ศึก?ษาปีที่? 6? เพื่อเป็นสิริมงคล?และสร้างเสริมขวัญ?กำลังใจให้กับนักเรียน? พร้อมที่จะก้าวสู่สถาบันการศึกษาแห่งใหม่อย่างเต็มภาคภูมิ


วันที่ 9 เมษายน 2564 - รับชม : 159 ครั้ง